Powiatowy Konkurs Plastyczny
WIOSNA NA ŚLĄSKU Tradycje i obyczaje wielkanocne na Śląsku
1. Organizator: Państwowe Ognisko Plastyczne im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach
2. Terminarz konkursu: - Termin nadsyłania prac do 03.04.2009
3. Tematyka prac: tematyka prac związana z wielkanocnymi obrzędami religijnymi i rodzinnymi - tradycje i współczesność. W pracach można uwzględnić: Sceny Pasyjne, Zmartwychwstanie, adorację Grobu Pańskiego itp.
Regulamin

 
1.     Organizator:
Państwowe Ognisko Plastyczne im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach

2. Terminarz konkursu:
- Termin nadsyłania prac do 03.04.2009

3. Tematyka prac: tematyka prac związana z wielkanocnymi obrzędami  religijnymi i rodzinnymi - tradycje i  współczesność.

       W pracach można uwzględnić: Sceny Pasyjne, Zmartwychwstanie, adorację  Grobu Pańskiego itp.

4. Cele i założenia programowe:
- kultywowanie wielkanocnej tradycji w regionie,
- upowszechnienie piękna województwa śląskiego, powiatu wodzisławskiego
- rozbudzenie zainteresowań twórczością artystyczną wśród młodzieży,
- rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań plastycznych,
- zainteresowanie nauczycieli wspieraniem aktywności twórczej uczniów;
- wspieranie inicjatyw artystycznych,
- pobudzenie młodzieży do refleksji nad otoczeniem jakim żyją,
- stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich dzieł szerszemu gronu odbiorców.

5. Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu wodzisławskiego.

6. Kryteria nadsyłania prac:
a)  Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną pracę konkursową wykonaną w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej, graficznej.
      - praca powinna być wykonana indywidualnie, nie oceniamy prac wykonanych zespołowo

b) Prace powinny być wykonane w formacie min A3 max 100 x 70cm

c) Pracę konkursową należy podpisać z tyłu, powinna zawierać dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, klasa, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy a także adres szkoły i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

d)  Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:

      - były nagradzane w innych konkursach,

      - nie spełniają wymogów technicznych określonych w regulaminie

      - zostaną nadesłane po określonym terminie.

e) Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 03.04.2009. na adres:
Państwowe Ognisko Plastyczne im. L. Konarzewskiego Seniora
ul. Mickiewicza 33
44-280 Rydułtowy
Z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „WIOSNA NA ŚLĄSKU"

7. Przebieg konkursu :   
·        PRACE NA KONKURS NALEŻY NADSYŁAĆ do 3 kwietnia 2009r.

·        oceny prac dokona profesjonalne jury.

·         prace  zostaną nagrodzone i wyróżnione w czterech kategoriach:

klasa I - III (szkoła podstawowa)

klasy IV - VI (szkoła podstawowa)

klasy gimnazjalne

klasy ponadgimnazjalne

·        limit wiekowy od 7 do 18 lat

 
Jury decyduje o:
- zakwalifikowaniu pracy do konkursu,
- przyznaniu nagród.

Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

Organizator  nie zwraca nadesłanych prac, prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.

      O wynikach konkursu poinformujemy  telefonicznie, informacje będą również dostępne na naszej stronie internetowej www.pop-rydultowy.pl w zakładce aktualności.

 Informacji na temat konkursu udziela organizator  konkursu Anna Miguła - Tel. 506 088 817

 
8. Nagrody:
 Przewidziano nagrody za I, II, III miejsce, a także wyróżnienia, dyplomy. Jedną z form nagrody w konkursie będzie udział grupy zwycięzców i osób wyróżnionych w warsztatach plastycznych, podczas których uczestnicy będą doskonalić swój kunszt artystyczny pod okiem specjalisty.

 O terminie warsztatu plastycznego będziemy informować telefonicznie.

Nagrodzone prace zostaną wystawione w siedzibie POP Rydułtowy.

Zapraszamy!